Obchodné podmienky účasti na pobyte

Obchodné podmienky účasti na pobyte

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Podmienky zahrnuté v tejto zmluve sú platné pre všetky prípady zahrnuté v zmluve. Zmeny môžu byť vykonané iba písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
 2. Zmluvnými stranami sú L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK, (ďalej len organizátor) a užívateľ služieb L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK, (ďalej len klient). Službami organizátora sú športové a relaxačné pobyty ponúkané na facebooku: damons.slovakia alebo zostavené na základe individuálnych požiadaviek klientov za účelom zlepšenia kvality života.
 3. Presnú špecifikáciu pobytu obsahuje potvrdenie Vášho pobytu zo strany L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK, ktoré obdrží klient po potvrdení rezervácie.
 4. Predmetom zmluvy je zabezpečenie pobytu a starostlivosti klientovi v dojednanom rozsahu.
 1. Časové vymedzenie
 1. Zmluvný vzťah medzi organizátorom a klientom vzniká potvrdením riadne vyplnenej, klientom potvrdenej elektronickej prihlášky na pobyt, ak sa jedná o fyzickú osobu (za neplnoleté deti podpisuje prihlášku zákonný zástupca), resp. potvrdením písomnej objednávky podpísanej oprávneným zástupcom, ak sa jedná o právnickú osobu a súčasne zaplatením ceny pobytu, resp. zálohy v zmysle platobných podmienok.
 2. Zmluvný vzťah končí 15 dní po uplynutí doby pobytu, uplynutím doby nároku na vznesenie reklamácií.
 1. Objednanie pobytu
 1. Klient si môže pobyt objednať priamo na facebookovej stránke damons.slovakia alebo na instagramovom odkaze damons.sk, kde sa nachádza link na prihlasovací formulár. V prípade takejto objednávky sa organizátor zaväzuje klienta vyrozumieť o akceptácii jeho pobytu a vystaviť mu potrebné dokumenty (potvrdenie pobytu a zálohová faktúra). Tie mu budú okamžite zaslané v elektronickej forme.
 2. V prípade, že je klient v Prešove alebo z oklia Prešova, môže si vyzdvihnúť dokumenty osobne v kancelárii spoločnosti L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK na ul. Sabinovská 1, Prešov.
 3. Pobyt si je rovnako možné zakúpiť u predajcu Fann OC Galéria Košice, zodpovedná osoba Ing. Silvia Ferková.
 1. Cena pobytu
 1. Výsledná cena pobytu je 169,- eur a je zostavená na základe cenníka služieb L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť ceny v prípade, že počas obdobia od stanovenia cien po zrealizovanie pobytu príde k zmene legislatívnych a daňových predpisov a ďalších zmien z dôvodov tzv. "vyššej moci".
 3. Vybrané zľavy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov  L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK, resp. obchodných ponúk uvedných na facebookovej a instragamovej stránke nie je možné zlučovať, ak má klient nárok na viacero druhov zliav, vždy platí % alebo nominálne vyššia.
 1. Platobné podmienky
 1. Klient spolu s potvrdením pobytu obdrží aj faktúru, ktorú je potrebné uhradiť na číslo účtu do termínu splatnosti.
 2. V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne sa objednávka automaticky zruší.
 3. Číslo bankového účtu je uvedené na faktúre.
 1. Povinnosti zákazníka
 1. Poskytnúť organizátorovi všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť prihlášku na pobyt.
 2. V stanovenom termíne uhradiť platbu za pobyt.
 3. Poveriť oprávneného zástupcu, ak je zákazník právnická osoba, s ktorým organizátor bude komunikovať a ktorý oboznámi účastníkov pobytu s podmienkami a informáciami, ktoré od organizátora dostane.
 1. Zrušenie zájazdu
 1. Zrušenie účasti na zájazde (tzv. "storno zájazdu") resp. zrušenie objednávky zájazdu je zákazník povinný urobiť písomnou alebo elektronickou formou, k tomu priložiť potvrdenie o zaplatení a uvedené doklady odovzdať osobne v sidle L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK, Sabinovská 1, 080 01, poslať doporučeným listom na adresu: L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK, Sabinovská 1, 080 01 Prešov alebo elektronickou formou na office@damons.sk. Pri osobnom odovzdávaní je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum zrealizovania storna, pri odoslaní doporučeným listom či elektronickou poštou dátum odoslania.
 2. Pri zrušení zájazdu zo strany zákazníka účtuje organizátor stornopoplatky. Stornopoplatky sa účtujú za každú prihlásenú osobu a sú vyjadrené základným stornopoplatkom (vo výške 12 €) alebo percentom z celkovej ceny objednaných služieb v závislosti od počtu dní ostávajúcich do odchodu na zájazd vo výške:
  1. viac ako 28 dní 12 € paušálne
  2. 27 – 22 dní 20 %
  3. 21 – 15 dní 40 %
  4. 14 – 6 dní 65 %
  5. 5 – 1 deň 90 %
  6. V deň nástupu, resp. neoznámené 100 %.
 3. Storno poplatok v základnej výške (12 €) sa účtuje v prípade časovo neobmedzeného storna z dôvodu smrti, alebo vážnej choroby, resp. úrazu klienta. Tieto skutočnosti však treba doložiť oficiálnymi potvrdeniami.
 4. Za zmenu osoby klienta sa neúčtuje žiaden poplatok..
 5. Porušenie "Povinnosti zákazníka " uvedených v bode 3, bude podliehať vyššie uvedeným stornopoplatkom.
 6. Ak zákazník zruší účasť na pobyte resp. zruší objednávku pobytu, organizátor je povinný vrátiť zákazníkovi zaplatenú sumu zníženú o príslušný stornopoplatok do 14 dní od obdržania dokladov uvedených v bode 7. Ods. A. Finančné zálohy sa vracajú formou bankového prevodu na číslo účtu zadané klientom. Transakčné náklady spojené s refundáciou financií idú na vrub klienta.
 1. Zmeny dohodnutých služieb
 1. Ak nastanú mimoriadne okolnosti a okolnosti v dôsledku tzv. "vyššej moci", organizátor môže pobyt zrušiť alebo zmeniť jeho program (termín, trasu, cenu, druh dopravy, miesto ubytovania, ubytovacie zariadenie), pričom má právo na úhradu doposiaľ poskytnutých služieb.
 2. Pri zrušení pobytu zo strany organizátora je organizátor povinný túto skutočnosť oznámiť zákazníkovi ihneď, do 7 dní mu vrátiť zaplatenú sumu v plnej výške a v prípade, že o to zákazník požiada, prednostne ho zaradiť na voľné miesto v inom pobyte, ktorý si vyberie.
 3. Pri závažných zmenách programu (zmena termínu konania pobytu oproti stanovenému termínu o viac ako 24 h, zvýšenie ceny zájazdu o viac ako 10 %, zmena miesta ubytovania mimo rámec danej oblasti, zmena spôsobu dopravy a zmena ubytovacieho zariadenia v nižšej kategórii) je organizátor povinný vyžiadať si súhlas zákazníka a stanoviť mu lehotu, v ktorej sa má o zmene vyjadriť. V prípade uvedených závažných zmien programu zákazník má právo od zmluvy odstúpiť bez stornopoplatku a bez finančných nárokov voči organizátorovi. Ak zákazník neoznámi odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, organizátor bude mať za to, že so zmenou súhlasí.
 4. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb, apartmánov a štúdii aj v tom istom ubytovacom zariadení nie je vždy rovnaké. Ich prideľovanie prebieha zásadne zo strany hotela a organizátora nemá na to vplyv.
 1. Reklamačné konanie
 1. V prípade, že organizátor neposkytne všetky služby predmetného pobytu v plnom rozsahu a kvalite, má zákazník právo na reklamáciu. Pri pobyte sa za predmet reklamácie nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré vznikli vinou alebo spoluvinou klienta.
 2. Reklamácia musí byť uplatnená ihneď po vzniku udalosti v mieste pobytu u organizátora pobytu resp. zástupcu s uvedením dôvodov. Ak sa organizátorovii resp. zástupcovi nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol. Tento protokol je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v dvoch vyhotoveniach (1 pre organizátora resp. zástupcu, 2 pre klienta) a podpísaný organizátorom resp. zástupcom a zákazníkom.
 3. Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou je zákazník povinný poslať doporučene CK najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa návratu zo zájazdu. Po uplynutí tejto stanovenej lehoty CK nebude brať zreteľ na reklamáciu.
 4. Pokiaľ zákazník zo subjektívnych dôvodov nevyužije zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani zľavu.
 1. Ochrana osobných údajov
 1. Zákazník (dotknutá osoba) v súlade s §11 zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov.
 2. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne za účelom vybavenia objednávky zákazníka spoločnosti L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK.
 3. Súhlas je udelený pre prevádzkovateľa: L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK; so sídlom Sabinovská 1, 080 01 Prešov; IČO: 50510754.
 4. Poskytované osobné údaje sú: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,  mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu.
 5. Doba platnosti súhlasu je na obdobie vybavenia objednávky zákazníka a zasielania   spravodaja spoločnosti L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK.
 6. L&A Lifestyle, s.r.o. - Damons SK. nebude poskytovať osobné údaje tretej strane, s výnimkou prípadov, kedy poskytnutie vyplýva z platnej legislatívy. Ďalej nebude zverejňovať, ani sprístupňovať osobné údaje, ani prenášať údaje do tretích krajín.
 7. Ďalej má dotknutá osoba v súlade  ustanoveniami zákona  č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov právo vyžadovať aj:
  1. potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracovávané
  2. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
  4. opravu, alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  5. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil;
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
  7. blokovania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu
  8. na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 8. Dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne (faxom/elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu podanú žiadosť doručí písomne do 3 dní po podaní), alebo ústne formou zápisnice.
 9. Dotknutá osoba pri podozrení, že sa jej osobné údaje spracúvajú neoprávnene môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania.
 10. Dotknutá osoba podľa §16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dotknutej osobe uložená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov.

 

 • DOPRAVA ZADARMO
  Pri nákupe nad 100€
 • Potrebujete poradiť?
  +421 903 016 018
 • Garancia vrátenia peňazí
  do 14 dní